• Privacystatement en klachtenregeling
  • Privacystatement en klachtenregeling
  • Privacystatement en klachtenregeling
  • Privacystatement en klachtenregeling
  • Privacystatement en klachtenregeling
  • Privacystatement en klachtenregeling
  • Privacystatement en klachtenregeling

Privacystatement en klachtenregeling

Stichting Pelita (hierna te noemen Pelita) respecteert uw privacy en leeft de wetgeving op het gebied van privacy na.  In dit privacystatement kunt u in grote lijnen terugvinden waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft, onder welke voorwaarden wij informatie verstrekken aan u en anderen, hoe u vragen kunt stellen en hoe u een klacht kunt indienen als u vindt dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Pelita verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u  deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adres
- Telefoonnummers en e-mailadressen
- Geslacht

Waarom we gegevens nodig hebben
We verwerken uw persoonsgegevens alleen om in het kader van onze nieuwsbrieven u goed van dienst te zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren
We bewaren uw gegevens zolang u in ons bestand wenst te blijven..

Delen met anderen
Uw gegevens verstrekken we uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pelita.nl.. 

Hyperlinks
Pelita streeft een zorgvuldige selectie na van links. Pelita aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar door middel van een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen

Virussen
Pelita kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
Pelita behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld in het kader van veranderende interne of externe omstandigheden. Vanzelfsprekend zal Pelita waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Beschikbaarheid van de website
Pelita kan niet garanderen dat onze website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.

Aansprakelijkheid
Voor eventuele  fouten, gebreken of onderbrekingen kan Pelita niet aansprakelijk worden gesteld. Pelita is daarnaast niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie.

Vragen en/of klachten over privacy
Voor vragen en/of klachten over de wijze waarop Pelita omgaat met privacy, kunt u contact opnemen met Stichting Pelita:

Stichting Pelita
T.a.v. de Privacy Officer
E-mail: info@pelita.nl

Klachtenregelingen
Bovendien heeft Stichting Pelita twee regelingen voor de afhandeling van klachten:

1e: over onze organisatie en onze dienstverlening, en

2e: over onze scholingen/trainingen/cursussen.