• ANBI-gegevens
  • ANBI-gegevens
  • ANBI-gegevens
  • ANBI-gegevens
  • ANBI-gegevens
  • ANBI-gegevens
  • ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Stichting Pelita is een instelling met ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status biedt ANBI-instellingen en begunstigers bepaalde fiscale voordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst, in de vorm van een door een notaris opgestelde schenkingsakte. Met ingang van 1 januari 2014 is het ook mogelijk om hiervoor gebruik te maken van een speciaal formulier, dat door de Belastingdienst beschikbaar wordt gesteld en zonder tussenkomst van een notaris kan worden ingevuld.

De ANBI-instelling is over de ontvangen (periodieke) giften geen schenkingsbelasting verschuldigd. Wanneer de schenking geschiedt in de vorm van een erfenis of legaat, dan is de ANB-instelling eveneens vrijgesteld van erfbelasting.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Stichting Pelita is partner van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Nienoord 5, 1112 XE  Diemen.

Post- en bezoekadres
Nienoord 13
1112 XE  Diemen

RSIN 2876073

Doelstelling
In de statuten van de Stichting is haar doelstelling als volgt verwoord:
De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de leniging van de materiële en immaterële noden van personen die, direct of indirect, het slachtoffer zijn geworden van de oorlog met Japan of van de ongeregeldheden in Indonesië gedurende de naoorlogse jaren.

Hoofdlijnen Beleidsplan
De praktijkervaring leert dat het welzijn en kwaliteit van leven van cliënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond én oorlogs- en geweldservaringen door een dergelijke benadering worden bevorderd. Dit uitgangspunt acht Pelita tevens voorwaarde voor een volwaardige integratie en participatie in de  samenleving. Daarbij wordt expliciet gekozen om dit te doen vanuit een organisatie met een voor cliënten en klanten herkenbare identiteit.
Het is een feit dat de doelgroep van Pelita vergrijst en krimpt. Echter, de doelgroep van Pelita is binnen de categorie oorlogsgetroffenen WOII de meest omvangrijke en relatief “jonge” groep. Op basis van gegevens uit eigen registraties, de analyse van de data van de PUR/SVB en doorrekeningen van schattingen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, kan zonder meer gesteld worden dat de doelgroep van Pelita nog substantieel is. De jongsten uit onze doelgroep (geboortejaar 1949) zullen in 2020 70+ zijn. Onze verwachting is dat er dan nog steeds grote vraag zal zijn naar sociaal contact en ondersteuning in een herkenbare Indische/Molukse omgeving.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Pelita bestaat uit:
•Drs J.W. Reerds MBA, voorzitter
•Drs. A. Osinga, lid

De bestuursleden ontvangen van Stichting Pelita geen rechtstreekse bezoldiging.

Beloningsbeleid
Voor het personeel van Stichting Pelita geldt de CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Zie ANBI Formulier Stichting Pelita

Activiteiten

Zie Jaarbericht 2022

Zie Jaarbericht 2021

Zie Jaarbericht 2020

Zie Jaarbericht 2019

Zie Jaarbericht 2018

Zie Jaarbericht 2017

Zie Jaarbericht 2016

Zie Jaarbericht 2015

Zie Jaarbericht 2014

Zie Jaarverslag 2013