• Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen

Handreikingen

Stichting Pelita heeft drie handreikingen samengesteld. Bent u of kent u iemand in uw omgeving die blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsklachten heeft die terug te voeren zijn op (oorlogs)ervaringen in Nederlands-Indië tussen 1941 en 1954? Dan bestaat de mogelijkheid om aanspraak te maken op erkenning als oorlogsslachtoffer en toekenning van uitkeringen en voorzieningen in het kader van oorlogsgetroffenenwetgeving. In de handreiking 'Oorlogsgetroffenenwetten' wijzen wij u snel de weg in deze wetten, en daarnaast in de zorgwetgeving (in combinatie met de oorlogswetten).

U kunt de handreiking hier downloaden.

De handreiking 'Ouder worden met migratie en oorlog' is bedoeld voor iedereen die in een zorgcontext in contact staat met ouderen van verschillende etniciteit met migratie en oorlogservaringen. Om passende zorg en hulp te kunnen verlenen aan ouderen met oorlogservaringen en aan migrantenouderen is het van groot belang dat er aandacht is voor de persoonlijke levenservaringen, de betekenisgeving aan het verleden en de culturele achtergrond van deze ouderen. Stichting Pelita deelt haar ervaringen uit decennia van contextgebonden en cultuursensitieve zorg en ondersteuning aan haar oorlogsgetroffenen migranten doelgroep in deze tweede handreiking graag met u.

U kunt de handreiking hier downloaden.


Stichting Pelita zet haar kennis en kunde over de zorg voor ouderen met een (oorlogs)achtergrond in Nederlands-Indië ook in ten behoeve van andere groepen ouderen met oorlogservaringen.

In de handreiking 'Passende zorg en ondersteuning voor migrantenouderen. Aanbevelingen voor optimaliseren zorgstructuur voor toekomstige groepen migrantenouderen met oorlogs- en geweldservaringen’ vindt u tips en aanbevelingen over hoe de beschikbaarheid en bereikbaarheid van passende ondersteuning en zorg bevorderd kan worden voor (toekomstige) groepen ouderen met een niet-westerse achtergrond en oorlog- en geweldservaringen.

De aanbevelingen uit deze handreiking zijn bedoeld voor gemeenten en aanbieders van welzijn en zorg, die in hun werk te maken (gaan) krijgen met deze doelgroep.

U kunt de handreiking hier downloaden.