• Contextgebonden zorg
 • Contextgebonden zorg
 • Contextgebonden zorg
 • Contextgebonden zorg
 • Contextgebonden zorg
 • Contextgebonden zorg
 • Contextgebonden zorg

Contextgebonden zorg

(DE BRUG NAAR PASSENDE VOORZIENINGEN EN ZORG)

 

VERTREK UIT NEDERLANDS-INDIË

Tot in de jaren '60 vestigden ruim 350 duizend personen uit voormalig Nederlands-Indië zich in Nederland. Door de politieke situatie waren zij gedwongen om huis en haard te verlaten.

De Japanse bezetting van 1942-1945 betekende voor velen internering, krijgsgevangenschap of een onzeker bestaan buiten de interneringskampen. De hierop volgende onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs was opnieuw een periode van geweld, dreiging en uiteindelijk migratie.

Veruit het grootste deel van hen richtte zich na aankomst in Nederland volledig op aanpassing en verwierf zich succesvol een plaats binnen de samenleving.

 

OUDERDOM EN CULTUUR

De eerste generatie Indische en Molukse ouderen is nu ouder dan 70 jaar. Bij het ouder worden treedt het verleden meer op de voorgrond. Oorlogservaringen kunnen dan alsnog leiden tot (angstgerelateerde) klachten. Ook bij deze groep ouderen ontstaat behoefte aan ondersteuning en voorzieningen, zoals hulp in de huishouding of aanpassingen aan de woning.

De drempel om hulp in te schakelen kan voor deze Indische en Molukse ouderen hoog zijn. Schaamte en wantrouwen, het niet tonen van zwaktes en terughoudendheid om hulp in te schakelen buiten de eigen familie zijn diepgewortelde cultuurspecifieke kenmerken bij deze ouderen.

 

STICHTING PELITA

Stichting Pelita staat vanwege haar jarenlange hulp- en dienstverlening dicht bij de doelgroep. Een kerntaak is de aanvraagbegeleiding bij de wetten voor oorlogsgetroffenen. Met Masoek Sadja's, Indische Eettafels, Gotong Royong, Molukse Ouderendagen en bijeenkomsten voor de naoorlogse generaties voorziet Stichting Pelita in de behoefte aan onderling contact en informatie. In toenemende mate blijkt dat de ouder wordende doelgroep te laat hulp inschakelt waardoor de kwetsbaarheid toeneemt. Ook komt overduidelijk naar voren dat het algemene ondersteunings- en zorgaanbod onvoldoende aansluit bij de belevingswereld van Indische en Molukse ouderen.

* De brug slaan, aansluiten bij de belevingswereld:

Stichting Pelita slaat de brug tussen doelgroep, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen om de toegang tot en beschikbaarheid van passende ondersteuning en zorg te verbeteren.

* Versterken en verbinden voor de doelgroep:

 • Landelijk verbinden en coördineren van bestaande Indische en Molukse initiatieven voor de ouderen.
 • Advies en ondersteuning in de toeleiding naar passende voorzieningen en zorg.

* Versterken en verbinden voor welzijn- en zorgaanbieders:

 • Advies en consultatie. Vanuit een centraal contactpunt wordt u in contact gebracht met een Pelitamedewerker sociale dienstverlening met kennis van zaken en een uitgebreid regionaal netwerk van doelgroep(organisaties) en partners in het sociale domein.
 • Optimaliseren onafhankelijke cliëntondersteuning: de samenwerking met sociale partners wordt lokaal geïntensiveerd. Het uitgangspunt is kennisoverdracht en advies over passende begeleiding. Waar nodig biedt Pelita zelf informele cliëntondersteuning.
 • Overzicht van cultuurspecifieke methodieken en spelmateriaal die in de zorg voor Indische en Molukse ouderen kunnen worden ingezet op de website www.decultuurkist.nl.
 • Bevorderen van de inzet van muziek in de zorg voor Indische en Molukse ouderen om de kwaliteit van leven te verbeteren. De cultuurspecifieke inzet van muziek draagt bij aan:
  • mogelijkheden om emoties te uiten;
  • het beter in contact komen met de omgeving;
  • een veilige manier voor het naar boven halen en delen van herinneringen.

 

 

OUDER WORDENDE VLUCHTELINGENGROEPEN

Onze ervaringen én oplossingen om de toegang en beschikbaarheid van passende voorzieningen en zorg te verbeteren, kunnen vertaald worden naar toekomstige groepen ouderen die vanwege oorlog en geweld gedwiongen waren om naar Nederland te vluchten.