Pelita Algemeen

De stichting kreeg de naam Pelita, naar een olielampje dat in de tropische nachten vaak langs de onverlichte wegen en op de berghellingen als lichtbaken diende.

Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening. Alleen zo is maatwerk mogelijk. Maatwerk dat gestalte zal krijgen in bij de groep passende diensten en voorzieningen bij een brede Indische welzijnsinstelling.

In Cogiscope 2014-2, het kwartaalblad van Cogis, verscheen een interview van Rianne Heijmans met Harriet Ferdinandus, directeur van Stichting Pelita, waarin zij uitgebreid ingaat op de toekomst van Pelita. Lees het hele interview...


Wetsuitvoering
Pelita begeleidt aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen. Een belangrijk aspect hiervan is het opstellen van sociale rapporten, aan de hand waarvan de uitkeringsinstantie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) in Leiden beslist of de aanvrager aanspraak kan maken op één van de wetten. Per 1 januari 2011 heeft de PUR de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Wetsuitvoering >>

Maatschappelijk werk
Maatschappelijk werkers in het land begeleiden mensen die als gevolg van oorlogs- en geweldservaringen problemen ervaren in hun huidige functioneren. Ook is er aandacht voor vragen/problemen van de tweede en/of latere generaties. Het maatschappelijk werk wordt sinds 2014 uitgevoerd door De Basis in Doorn. Aanmelding voor het maatschappelijk werk verloopt als vanouds via Stichting Pelita.
Maatschappelijk werk >>

Sociale dienstverlening
De vraag naar dienstverlening voor ouderen van de Indische en Molukse gemeenschap neemt met de dag toe. Dit varieert van seniorenvervoer tot ondersteuning bij administratie en schuldhulpverlening.
Sociale dienstverlening >>

Activiteiten voor Molukkers
Onder Molukkers leven soms andere wensen dan onder Indische senioren.
Activiteiten voor Molukkers >>

ANBI
Stichting Pelita is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt begunstigers bepaalde fiscale voordelen.
Lees meer >>

Stichting Pelita

Nienoord 13
1112 XE  Diemen

Tel. 088-3305111

E-mail info@pelita.nl